KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Pert olan aracın muhasebe kaydı nasıl olacak? Ben biraz araştırdım iki durum söz konusu: Birincisi, tazminat bedeli KDV’siz olacak ve direkt 679 nolu hesaba atılacak. Bu durumda fatura kesilecek mi? Eğer kesilecekse açıklama nasıl olacak? İkincisi, hurda kısmında KDV yok satınca KDV’siz mi fatura yazılacak? Öyle bir durum varsa fatura içeriği nasıl olacak? Son olarak, aracı alırken kayıtlara almış olduğumuz %18'lik KDV nasıl kapatılacak? Aracın maliyetine mi eklenecek yoksa 391 nolu hesaba mı atılacak? Satış olmadığı için 391 kullanılmayacak diye düşünüyorum. Şimdiden teşekkürler

Değerli üyemiz,

Kaza sonrasında sigorta şirketinin tamir edilemeyecek derecede hasarlı olduğuna kanaat getirdiği taşıt için pert kaydı düşülmektedir. Aracın pert kaydının olması her zaman hurdaya çıkarıldığı anlamına gelmemektedir.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin "Araçların Hurdaya Çıkarılması" başlıklı 39'uncu maddesinde;

Ekonomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar dolayısıyla kullanılmaz hale gelen araçlarda, sahiplerinin dilekçe ile isteği üzerine, muayeneye tabi tutulmadan, hurdaya çıkarılacağı, bunların kayıtlarına ve tescil belgelerine ‘hurdaya çıkarılmıştır.' damgası vurularak kayıt konulacağı ve tescil belgesi sahiplerine verileceği, trafik belgesi ile tescil plakalarının geri alınarak iptal edileceği, hurdaya ayrılmış olan taşıtların, onarımla yenilenseler bile tescil edilemeyecekleri hükme bağlanmıştır.

Tamir ve bakımlardan sonra dahi kullanılması mümkün olmayan ve yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya çıkarılarak hurda belgesi alınmış olan aracın, sigorta şirketine veya üçüncü kişilere tesliminde, alıcı adına fatura düzenlenmesi gerekmekte olup, bu teslim Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisnadır. Dolayısıyla, faturada KDV yer almayacaktır.

İlaveten, anılan kanunun 30'uncu maddesinin "a" bendine göre vergiden istisna edilmiş işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamakta olup, söz konusu aracın alımında yüklenilen KDV tutarının daha önce indirim konusu yapılmış olması halinde, hurda araç olarak teslim edildiği vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin "İlave Edilecek KDV" satırına yazılmak suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir.

Pert kaydı bulunmasına rağmen hurda belgesi alınmadan tamir ve bakımı yapılarak tekrar kullanıma hazır hale gelen aracın satışında düzenlenecek faturada ise katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.

Muhasebe kaydı ise;

Hurdaya çıkarılan aracın kayıtlı değeri 294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar hesabına borç, 254-Taşıtlar hesabına alacak kaydedilecek, birikmiş amortismanı ise 299 hesaba alacak, 257 hesaba borç kaydedilecektir.

Hurda belgesi alındıktan sonra satışı sırasında ise,  102 Bankalar ve 299 Birikmiş Amortismanlar hesaplarının borcuna,  294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar hesabının alacağına, net defter değerinin altında veya üstünde satış yapılmasına göre, 679 no.lu hesabın alacağına 689 no.lu hesabın borcuna kayıt yapılmalıdır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.