KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
İthalde alınan KDV yeniden düzenlenmeli..!
Hasan AKDOĞAN
Gümrükte ödenmesi gereken konusunda şirketler zaman zaman sorun yaşayabiliyorlar...
İthalde alınan KDV yeniden düzenlenmeli..!

Özellikle; KDV’de ceza uygulamasını, sadece Gümrük Kanunu hükümlerinden hareketle ithal eşyasının gümrük kıymetine giren unsurlara göre mi, yoksa Katma Değer Vergisi Kanunu’nun yol göstericiliğiyle ithal eşyasının katma değer vergisi matrahına girmesi gereken unsurlarına göre mi belirlenmesi gerektiği konusunda tereddütler yaşanabiliyor. Bu konuyu Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Sefa Yayla Gümrük Dünyası dergisinde de işlemiş. 

Tabi ki, KDV’de ceza uygulamasında her iki kanununun çelişen hükümleri varsa, özel kanun genel kanun olup olmadığı, ilgili maddelerinin lafzı ve ruhu hükümlerinden hareketle, konuluşlarındaki maksat, hükümlerinin kanun yapısındaki yeri diğer maddelerle ve kanunların birbiriyle olan ilişkisine göre belirlenmesi gerekiyor. 

KDV’de ceza uygulamasına ilişkin mevzuatı ne kadar iyi yorumlarsak yorumlayalım, uygulamaya aykırı düşen ve bu nedenle ceza uygulamasını Danıştay kararında olduğu gibi farklı yorumlayanların da aynı kanun hükümlerini olaya uyarladıkları dikkate alındığında, kendilerine göre tutarlı bir yorum yaptıklarını ve hatta kanun lafzı dikkate alındığında uygulamaya aykırı olsa da daha hukuki bir yorum olduğu düşünülebilir. 

Bu yorum farklılıkları vergi ve ceza hükümlerini düzenleyen kanunun lafzının yeterince açık olmamasından kaynaklanabileceği gibi, kanunların düzenlenme tarihleri arasındaki zaman aralığının uzunluğundan ya da genel kanunla, özel kanuna şekil verilmeye çalışılmasından veya cezayı düzenleyen kanun hükümlerinin zamanımıza göre eskimiş olması gibi nedenlerden kaynaklanabiliyor. 

Bu durumda yapılması gerekeni, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Sefa Yayla Gümrük Dünyası dergisinde şöyle belirtmiş; yorum ya da kıyas yoluyla ceza uygulamaya çalışmak yerine, kanun hükümlerinin hiçbir tartışmaya yer verilmeyecek açıklıkta yeniden düzenlenmesidir. 

Gümrük idarelerince tahsil edilen KDV konusunda oldukça çok dava açıldığı biliniyor. Mükellef lehine sonuçlanan da var idare lehine sonuçlanan da var. Her olay kendine özgü olarak yorumlansa bile aynı konularda farklı yaklaşımların da bulunduğu bir gerçektir. 

İdarenin dava yükünün ortadan kaldırılması bakımından Maliye Bakanlığı’nca, özellikle ithalde alınan KDV konusunda yargı kararlarındaki mantık da dikkate alınarak net düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç olduğu anlaşılıyor.

Kaynak; Dünya

Etiketler : İthalde alınan KDV